شرکت دیزل بندر جنوب نیازمند داشتن وبسایتی شرکتی و فروشگاهی با هزینه ای مناسب بود که پس از ارزیابی و سنجش چندین گروه طراح سایت شرکت سمانیک را به عنوان طراح سایت www.nanovadbj.com برگزید.
پشتیبانی مداوم ، آموزش و تحلیل صحیح نیازمندیها از ویژگی های مهم این گروه می باشد که در پیشرفت کار تاثیر بسیاری دارد.
شرکت دیزل بندر جنوب از عملکردگروه سمانیک راضی می باشد و همکاری با این گروه را به دیگران نیز توصیه میکند.